Realizácia projektu PSK Prešov pre prijímateľa ZPMP Nádej v Poprade

 

       Názov projektu: Vybavenie priestorov zariadenia sociálnych služieb

 

Vyhodnotenie realizácie projektu a fotodokumentáciu z realizovaného projektu Združenia  ZPMP Nádej.

 

Cieľom Združenia Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade je zlepšenie postavenia občanov s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím v intaktnej spoločnosti a to vytvorením podmienok pre sebauplatnenie ľudí s postihnutím ako, aj rozvoj špecifických, manuálnych a komunikačných zručností. V tomto našom predsavzatí nám pomohla aj dotácia na nákup materiálno – technického vybavenia priestorov zariadenia sociálnych služieb.

Podarilo sa nám splniť hlavný cieľ tohto projektu, a to skvalitnenie poskytovaných služieb a posilnenie prístupu znevýhodnených skupín k začleneniu sa do spoločnosti.

V tomto roku sme rozšírili kapacitu zariadenia a preto bolo nevyhnutné dokúpiť šatňové skrinky . Klienti v tréningových dielňach vyrábajú v rámci svojich možností a schopností darčekové predmety – sviečky, výrobky s keramiky, krabičky, pohľadnice,  papletové srdiečka, stromčeky, vence a knihy s blahoželaniami. Tieto darčekové predmety je potrené niekde uskladniť, kým nebudú ponúkané na predaj na trhoch alebo rodinným príslušníkom, resp. ako darček rôznym inštitúciám.

Pretože Denný stacionár – DSS je v prevádzke od 1.11.2006, t. j. 1.11.2016 sme si pripomenuli desaťročné výročie fungovania denného stacionára, a počet klientov vzrástol z pôvodných šiestich na terajších dvadsaťsedem, je logické, že pribúdajú aj účtovné a evidenčné doklady, aj rôzne písomnosti,  ktoré bolo nutné niekde uložiť. Po desaťročnom používaní bola väčšia časť skriniek opotrebená a poškodená agresívnymi klientmi, preto bolo nutné ich vymeniť.

 

Na vybavenie priestorov bolo zakúpené:

 

-3 ks policové skrine s posuvnými dverami

-1 ks skrinková polica

-1 ks kancelárske kreslo

-3 ks dvojskrinka šatňová

-2 ks poličkové zatváracie skrine

 

Vďaka poskytnutej dotácii Prešovského samosprávneho kraja v programe sociálne služby sa nám podarilo skvalitniť život mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí navštevujú naše zariadenie.

 

V Poprade, 21.11.2016                                                    Mgr.Agnesa Zelená, štatutár