Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

Poslaním združenia je vytvárať podmienky na zmysluplný a dôstojný život, na vlastnú sebarealizáciu a na skvalitnenie života detí, mládeže a dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím, aby boli akceptovaní takí, akí sú.


Vyhodnotenie publicity projektu

Dňa 1.11.2016 oslávilo naše Združenie desať rokov prevádzky Denného stacionára na Francisciho ulici 905/29 v Poprade. Kolektív vychovávateľov na čele s pani riaditeľkou Mgr. Agnesou Zelenou sa denne stará o klientov s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí navštevujú denný stacionár. V novembri 2006 začalo navštevovať Denný stacionár 6 klientov, ku dnešnému dňu sa ich počet zvýšil na 27.

Pri práci s klientmi sa držíme zásady začleňovať ich do normálneho života a rozvíjaním schopností a zručností u ľudí s týmto postihnutím sa snažíme docieliť pocit plnohodnotného človeka. Vytvorením pracovných návykov sa podporí solidárnosť a spolunažívanie verejnosti s touto skupinou občanov a potvrdí sa zistenie, že aj ľudia s týmto postihnutím môžu pri správnom vedení byť prínosom pre túto spoločnosť.

Pri našej činnosti nám sú oporou aj úspešné projekty a dotácie, ktoré nám umožňujú kvalitnejšie rozvíjať naše činnosti. Vďaka dotácii z rozpočtu Mesta Poprad na prevádzkové náklady vo výške 3.500,00 € sa nám darí skvalitňovať prácu s klientmi.

Stále rozširujeme pracovné činnosti v Tvorivých dielňach, v ktorých naši klienti pracujú s hlinou a vyrábajú ozdobné predmety z hliny, vyrábajú sviečky, ktoré ozdobujú servítkovou technikou, vyrábajú darčekové predmety, ako darčekové knihy, pohľadnice,  ozdobné  škatule, vence na dvere a okná a množstvo iných nápaditých darčekových predmetov.

Vytvorili sme aj Kultúrno-umeleckú skupinu, v ktorej si naši klienti pripravili kultúrny program, s ktorým sa zúčastnili  v júni 2016 podujatia na Spišskom salaši – už v poradí 6. Ročník „Krídiel túžby a ich spontánny country tanec a balet doslova očarili publikum.

Potvrdila sa stará pravda, že peniaze zjednodušujú život a aj v našom stacionári vďaka dotácii Mesta Poprad na prevádzkové náklady majú klienti kvalitnejší život.

Každému, kto týchto ľudí podporí, zostane v duši pocit šťastia a pokoja.

 

ZPMP Nádej v Poprade,

Francisciho 905/29,

O58 O1 Poprad

Telefon:  052/ 7721372

Mgr. Agnesa Zelená

Štatutár

V Poprade, 2.12.2016

Odstavná plocha pre DSS v Poprade

Dňa 1.11.2016 oslávilo naše Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade desať rokov prevádzky Denného stacionára na Francisciho ulici 905/29 v Poprade. Kolektív vychovávateľov na čele s pani riaditeľkou Mgr. Agnesou Zelenou sa denne stará o klientov s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí navštevujú denný stacionár. V novembri 2011 začalo navštevovať Denný stacionár 6 klientov, ku dnešnému dňu sa ich počet zvýšil na 27 klientov.

Pretože počas celej prevádzky denného stacionára sú problémy s parkovaním pred budovou, nakoľko sa jedná o jednosmernú cestu, na ktorej parkuje veľa áut, osobných aj nákladných, ktoré vykladajú tovar do obchodov a zásobujú hotely a reštaurácie, naše združenie sa rozhodlo vybudovať odstavné plochy v záhrade a opraviť resp. vybudovať bezbariérový prístup do nášho zariadenia, ktorý skvalitní život našich klientov.

Pri práci s klientmi sa držíme zásady začleňovať ich do normálneho života a rozvíjaním schopností a zručností u ľudí s týmto postihnutím sa snažíme docieliť pocit plnohodnotného človeka. Vytvorením pracovných návykov sa podporí solidárnosť a spolunažívanie verejnosti s touto skupinou občanov a potvrdí sa zistenie, že aj ľudia s týmto postihnutím môžu pri správnom vedení byť prínosom pre túto spoločnosť, preto je pre týchto ľudí veľmi osožné, že môžu naše zariadenie navštevovať.

Pri našej činnosti nám sú oporou aj úspešné projekty, ktoré nám umožňujú kvalitnejšie rozvíjať naše činnosti. Vďaka projektu „Búrame bariéry“, ktorý nám poskytla Nadácia Pontis formou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme získali grant na realizáciu týchto úpravu bezbariérového vstupu do budovy a vybudovanie odstavných plôch v záhrade. Pretože realizácia týchto úprav je finančne veľmi náročná, pomohla nám aj zbierka na Galavečere „Noc bojovníkov“, ktorá sa konala 1.10.2016 v popradskej Aréne. Pri organizácii tejto zbierky nám veľmi pomohol promontér galavečera pán Peter Lamač, ktorému touto cestou vyjadrujeme vďaku. V nemalej miere naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa na Galavečere zúčastnili, boxerom, divákom, ktorí prispevali do charitativnej zbierky na realizáciu tejto potrebnej akcie a pánovi primátorovi Jozefovi Švagerkovi, pod ktorého záštitou táto akcia prebiehala.

Každému, kto týchto ľudí podporí, zostane v duši pocit šťastia a pokoja.