Miss a Mrs. sociálnych služieb – ZPMP Nádej

 

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

Francisciho 605/29 , 058 01 POPRAD

V roku 2019 sa v našom združení realizuje projekt na kultúrnu aktivitu osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva 2019 pod názvom Svetielko nádeje pod záštitou Ministerstva Kultúry.

Zámerom projektu bolo pripraviť a realizovať tvorivú umeleckú dielňu pre ľudí so zdravotným postihnutím, zorganizovať súťaž MISS a Mrs. sociálnych služieb a Benefičný koncert.

MISS a Mrs. sociálnych služieb sa uskutočnila v priestoroch Denného stacionára na Francisciho ulici dňa 13.11.2019.

Vďaka projektu Svetielko nádeje, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sa nám darilo dodržiavať zásadu začleňovať cieľovú skupinu – mladých ľudí s mentálnym postihnutím do normálneho života a rozvíjaním schopností a zručností v tvorivých dielňach u takto postihnutých ľudí docieliť pocit plnohodnotného človeka.