Cenník

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

Denný stacionár – Domov sociálnych služieb v Poprade

Cenník

ROK 2019

Cenník sociálnej služby na základe rozhodnutia Členskej schôdze zo dňa 29.01.2018

1. Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za rozsah poskytnutej sociálnej služby podľa § 72 až 72 zákona o sociálnych službách a na základe rozhodnutia Členskej schôdze zo dňa 29.01.2018

2. Suma zahŕňa:

a/ úhrada za jednotlivé odborné činnosti podľa § 16 zákona o sociálnych službách a to:

b/ pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 4,00 €

————————————————————————————————————–

SPOLU 4,00 €

Forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná

Stravovanie sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom, výška úhrady sa odvíja na základe dohody s dodávateľom.