Vyhodnotenie publicity projektu

Dňa 1.11.2016 oslávilo naše Združenie desať rokov prevádzky Denného stacionára na Francisciho ulici 905/29 v Poprade. Kolektív vychovávateľov na čele s pani riaditeľkou Mgr. Agnesou Zelenou sa denne stará o klientov s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí navštevujú denný stacionár. V novembri 2006 začalo navštevovať Denný stacionár 6 klientov, ku dnešnému dňu sa ich počet zvýšil na 27.

Pri práci s klientmi sa držíme zásady začleňovať ich do normálneho života a rozvíjaním schopností a zručností u ľudí s týmto postihnutím sa snažíme docieliť pocit plnohodnotného človeka. Vytvorením pracovných návykov sa podporí solidárnosť a spolunažívanie verejnosti s touto skupinou občanov a potvrdí sa zistenie, že aj ľudia s týmto postihnutím môžu pri správnom vedení byť prínosom pre túto spoločnosť.

Pri našej činnosti nám sú oporou aj úspešné projekty a dotácie, ktoré nám umožňujú kvalitnejšie rozvíjať naše činnosti. Vďaka dotácii z rozpočtu Mesta Poprad na prevádzkové náklady vo výške 3.500,00 € sa nám darí skvalitňovať prácu s klientmi.

Stále rozširujeme pracovné činnosti v Tvorivých dielňach, v ktorých naši klienti pracujú s hlinou a vyrábajú ozdobné predmety z hliny, vyrábajú sviečky, ktoré ozdobujú servítkovou technikou, vyrábajú darčekové predmety, ako darčekové knihy, pohľadnice,  ozdobné  škatule, vence na dvere a okná a množstvo iných nápaditých darčekových predmetov.

Vytvorili sme aj Kultúrno-umeleckú skupinu, v ktorej si naši klienti pripravili kultúrny program, s ktorým sa zúčastnili  v júni 2016 podujatia na Spišskom salaši – už v poradí 6. Ročník „Krídiel túžby a ich spontánny country tanec a balet doslova očarili publikum.

Potvrdila sa stará pravda, že peniaze zjednodušujú život a aj v našom stacionári vďaka dotácii Mesta Poprad na prevádzkové náklady majú klienti kvalitnejší život.

Každému, kto týchto ľudí podporí, zostane v duši pocit šťastia a pokoja.

 

ZPMP Nádej v Poprade,

Francisciho 905/29,

O58 O1 Poprad

Telefon:  052/ 7721372

Mgr. Agnesa Zelená

Štatutár

V Poprade, 2.12.2016