Odstavná plocha pre DSS v Poprade

Dňa 1.11.2016 oslávilo naše Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade desať rokov prevádzky Denného stacionára na Francisciho ulici 905/29 v Poprade. Kolektív vychovávateľov na čele s pani riaditeľkou Mgr. Agnesou Zelenou sa denne stará o klientov s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí navštevujú denný stacionár. V novembri 2011 začalo navštevovať Denný stacionár 6 klientov, ku dnešnému dňu sa ich počet zvýšil na 27 klientov.

Pretože počas celej prevádzky denného stacionára sú problémy s parkovaním pred budovou, nakoľko sa jedná o jednosmernú cestu, na ktorej parkuje veľa áut, osobných aj nákladných, ktoré vykladajú tovar do obchodov a zásobujú hotely a reštaurácie, naše združenie sa rozhodlo vybudovať odstavné plochy v záhrade a opraviť resp. vybudovať bezbariérový prístup do nášho zariadenia, ktorý skvalitní život našich klientov.

Pri práci s klientmi sa držíme zásady začleňovať ich do normálneho života a rozvíjaním schopností a zručností u ľudí s týmto postihnutím sa snažíme docieliť pocit plnohodnotného človeka. Vytvorením pracovných návykov sa podporí solidárnosť a spolunažívanie verejnosti s touto skupinou občanov a potvrdí sa zistenie, že aj ľudia s týmto postihnutím môžu pri správnom vedení byť prínosom pre túto spoločnosť, preto je pre týchto ľudí veľmi osožné, že môžu naše zariadenie navštevovať.

Pri našej činnosti nám sú oporou aj úspešné projekty, ktoré nám umožňujú kvalitnejšie rozvíjať naše činnosti. Vďaka projektu „Búrame bariéry“, ktorý nám poskytla Nadácia Pontis formou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme získali grant na realizáciu týchto úpravu bezbariérového vstupu do budovy a vybudovanie odstavných plôch v záhrade. Pretože realizácia týchto úprav je finančne veľmi náročná, pomohla nám aj zbierka na Galavečere „Noc bojovníkov“, ktorá sa konala 1.10.2016 v popradskej Aréne. Pri organizácii tejto zbierky nám veľmi pomohol promontér galavečera pán Peter Lamač, ktorému touto cestou vyjadrujeme vďaku. V nemalej miere naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa na Galavečere zúčastnili, boxerom, divákom, ktorí prispevali do charitativnej zbierky na realizáciu tejto potrebnej akcie a pánovi primátorovi Jozefovi Švagerkovi, pod ktorého záštitou táto akcia prebiehala.

Každému, kto týchto ľudí podporí, zostane v duši pocit šťastia a pokoja.