Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

Poslaním združenia je vytvárať podmienky na zmysluplný a dôstojný život, na vlastnú sebarealizáciu a na skvalitnenie života detí, mládeže a dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím, aby boli akceptovaní takí, akí sú.


Miss a Mrs. sociálnych služieb – ZPMP Nádej

 

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

Francisciho 605/29 , 058 01 POPRAD

V roku 2019 sa v našom združení realizuje projekt na kultúrnu aktivitu osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva 2019 pod názvom Svetielko nádeje pod záštitou Ministerstva Kultúry.

Zámerom projektu bolo pripraviť a realizovať tvorivú umeleckú dielňu pre ľudí so zdravotným postihnutím, zorganizovať súťaž MISS a Mrs. sociálnych služieb a Benefičný koncert.

MISS a Mrs. sociálnych služieb sa uskutočnila v priestoroch Denného stacionára na Francisciho ulici dňa 13.11.2019.

Vďaka projektu Svetielko nádeje, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sa nám darilo dodržiavať zásadu začleňovať cieľovú skupinu – mladých ľudí s mentálnym postihnutím do normálneho života a rozvíjaním schopností a zručností v tvorivých dielňach u takto postihnutých ľudí docieliť pocit plnohodnotného človeka.

 

 

 

 

 

Dotácia PSK 2019 – stropný zdvihák

Cieľom Združenia Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade je zlepšenie postavenia občanov s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím v intaktnej spoločnosti.

V tomto našom predsavzatí nám pomohla aj dotácia Prešovského samosprávneho kraja v programe: 3 „Sociálne služby“, podprogram : Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.

Vďaka Projektu podporenému z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na nákup stropného zdvíhacieho systému sa nám podarilo v septembri 2019 splniť hlavný cieľ tohto projektu, a to skvalitnenie poskytovaných služieb. Inštaláciou stropného zdvíhacieho systému sme umožnili klientom s telesným a kombinovaným postihnutím mať väčší komfort obsluhy pri osobnej hygiene a tiež zmenách polohy, aby mali imobilní klienti možnosť si odpočinúť, ukľudniť svoje emócie a načerpať nové sily, čo je veľkým prínosom pre skvalitnenie života týchto ľudí..

Vďaka poskytnutej dotácii Prešovského samosprávneho kraja v programe sociálne služby sa nám podarilo skvalitniť život mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí navštevujú naše zariadenie.

V Poprade, 20. 9.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

Denný stacionár – Domov sociálnych služieb v Poprade

Cenník

ROK 2019

Cenník sociálnej služby na základe rozhodnutia Členskej schôdze zo dňa 29.01.2018

1. Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za rozsah poskytnutej sociálnej služby podľa § 72 až 72 zákona o sociálnych službách a na základe rozhodnutia Členskej schôdze zo dňa 29.01.2018

2. Suma zahŕňa:

a/ úhrada za jednotlivé odborné činnosti podľa § 16 zákona o sociálnych službách a to:

b/ pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 4,00 €

————————————————————————————————————–

SPOLU 4,00 €

Forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná

Stravovanie sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom, výška úhrady sa odvíja na základe dohody s dodávateľom.

Dotácia Ministerstva kultúry SR na rok 2017

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

Francisciho 605/29 , 058 01 POPRAD

 

 

 

 

V období od apríla 2017 do decembra 2017 sa  v našom združení realizoval projekt pod názvom Svetielko nádeje pod záštitou Ministerstva kultúry, ktoré poskytlo dotáciu  na kultúrnu aktivitu osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva .

Aj v tomto roku 2017 mali klienti s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí navštevujú Denný stacionár na Francisciho ulici v Poprade, pestrý program vďaka poskytnutej dotácii zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017.

Zámerom projektu bolo pracovať v tvorivej umeleckej dielňi pre ľudí so zdravotným postihnutím, zorganizovať súťaž MISS a Mrs. sociálnych služieb a Benefičný koncert.

Tvorivé dielne prebiehali v našom zariadení počas celého roka, dotácia bola poskytnutá na obdobie od apríla do decembra 2017. Mladí ľudia s MP si rozvíjali sociálne zručnosti pri nácviku na kultúrne vystúpenie na Benefičnom koncerte a príprave programu na MISS a Mrs. sociálnych služieb a manuálne zručnosti pri práci s hlinou a výrobe darčekových predmetov, mydiel a sviečok, ktoré sme použili na prezentáciu a zviditeľnenie našej práce.

MISS a Mrs. sociálnych služieb sa uskutočnila v priestoroch Denného stacionára na Francisciho ulici dňa 28. 9.2017. Každé dievča sníva o tom, že je pekné a túži, aby si toho všimlo aj jeho okolie. Aj chlapci chcú dokázať, že sú niečím vynímoční a mimoriadni. A práve táto akcia im tieto pocity umožnila vyjadriť naozaj – pred rodičmi a návštevníkmi tohto podujatia.

V poradí už 7. ročník Benefičného koncertu sa konal dňa 13.10.2017 v Divadelnej sále Domu kultúry v Poprade. Aj tam sa mladí ľudia s MP prezentovali kultúrnym programom, ktorý s radosťou nacvičili a tešili sa z úspechu, ktoré obecenstvo prejavilo búrlivým potleskom. Vďaka projektu Svetielko nádeje, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sa nám darilo dodržiavať zásadu začleňovať cieľovú skupinu – mladých ľudí s mentálnym postihnutím do normálneho života a rozvíjaním schopností a zručností v tvorivých dielňach u takto postihnutých ľudí docieliť pocit plnohodnotného človeka.

Občianske združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade pod vedením pani riaditeľky Mgr. Agnesy Zelenej by touto cestou chcelo vyjadriť vďaku Ministerstvu kultúry SR, ktoré nám aj prostredníctvom projektu Svetielko nádeje umožňuje zlepšovať postavenie tejto skupiny mladých ľudí v spoločnosti a vytvárať podmienky na zmysluplný a dôstojný život a na vlastnú sebarealizáciu.

 

Vyhodnotenie publicity projektu Mesta Poprad

Cieľom Združenia ZPMP Nádej v Poprade, ktoré mimochodom 1.11.2017 oslávilo už jedenásť rokov prevádzky Denného stacionára na Francisciho ulici 905/29 v Poprade, je zlepšenie postavenia mladých ľudí s mentálnym postihnutím v našej spoločnosti a vytváranie podmienok na zmysluplný a dôstojný život a na vlastnú sebarealizáciu.

A preto sme nesmierne vďační, že Mesto Poprad vyčlenilo z rozpočtu finančné prostriedky pre náš Denný stacionár na prevádzkové náklady vo výške 3.000,00 €. Vďaka tejto dotácii sa nám darí skvalitňovať prácu s klientmi s mentálnym a kombinovaným postihnutím, o ktoré sa denne stará kolektív vychovávateliek na čele s pani riaditeľkou Mgr. Agnesou Zelenou. Naši klienti si svoje schopnosti a zručnosti rozvíjajú prácou v Tvorivých dielňach, kde vyrábajú ozdobné predmety z hliny, darčekové predmety, ako napr. darčekové knihy s blahoželaním, vence na dvere a okná ako aj dušičkové kytice v jesennom období a vence a ikebany s vianočnou tematikou. Mladí ľudia s mentálnym a kombinovaným postihnutím veľmi radi vyrábajú aj ozdobné sviečky, ktoré vyzdobujú servítkovou technikou ozdobné voňavé mydla.

I naša kultúrno – umelecká skupina nacvičuje pekné programy, s ktorými v tomto roku 2017 vystúpila na 7. Ročníku „Krídla túžby“ v areáli kúpeľov Smerdžonka v Červenom Kláštore. Vyvrcholením celoročnej činnosti bol veľmi pekný program na v poradí už 7. Benefičnom koncerte pod názvom „Svetielko nádeje“ v Divadelnej sále Domu kultúry v Poprade, ktorý sa konal pod záštitou Ministerstva kultúry SR. Naši klienti sa prezentovali tancom, sólovým spevom a baletom, ktoré boli výrazom radosti, ladnosti, odvahy a slobody aj napriek handicapu.

Všetky tieto aktivity sa nám darí realizovať aj vďaka tomu, že pri našej činnosti sú nám oporou úspešné projekty a dotácie, ktoré nám umožňujú kvalitnejšie rozvíjať naše činnosti v príjemnom prostredí Denného stacionára. Treba aj veľa energie a trpezlivosti zo strany vychovávateliek v Dennom stacionári  pod vedením paní riaditeľky pri realizovaní projektov, ktoré prispievajú k dôstojnosti a zmysluplnosti života ľudí, ktorí našu pomoc najviac potrebujú.

Aj vďaka projektu Mesta Poprad sa nám darí uskutočňovať našu snahu o zlepšenie kvality života týchto mladých ľudí, aktívny prístup k životu, jeho manažovanie a snahu o rozvíjanie schopností a zručností tejto zraniteľnej skupiny našej spoločnosti.

 Každému, kto je ochotný tejto skupine podľa svojich možností pomôcť, si zaslúži vďaku a pocit pokoja a šťastia v duši.

Štatutár:       Mgr. Agnesa Zelená

 

V Poprade, 8.11.2017

Krídla túžby 2017 Červený Kláštor

 

Cieľom súťaže je nájsť v sociálnych službách na území PSK poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí svojou mimoriadnosťou, kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, výnimočnými úspechmi, inovatívnymi metódami práce a pod. môžu byť príkladom dobrej praxe v sociálnych službách.

 

               

 

               

 

             

Vyhodnotenie publicity projektu

Dňa 1.11.2016 oslávilo naše Združenie desať rokov prevádzky Denného stacionára na Francisciho ulici 905/29 v Poprade. Kolektív vychovávateľov na čele s pani riaditeľkou Mgr. Agnesou Zelenou sa denne stará o klientov s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí navštevujú denný stacionár. V novembri 2006 začalo navštevovať Denný stacionár 6 klientov, ku dnešnému dňu sa ich počet zvýšil na 27.

Pri práci s klientmi sa držíme zásady začleňovať ich do normálneho života a rozvíjaním schopností a zručností u ľudí s týmto postihnutím sa snažíme docieliť pocit plnohodnotného človeka. Vytvorením pracovných návykov sa podporí solidárnosť a spolunažívanie verejnosti s touto skupinou občanov a potvrdí sa zistenie, že aj ľudia s týmto postihnutím môžu pri správnom vedení byť prínosom pre túto spoločnosť.

Pri našej činnosti nám sú oporou aj úspešné projekty a dotácie, ktoré nám umožňujú kvalitnejšie rozvíjať naše činnosti. Vďaka dotácii z rozpočtu Mesta Poprad na prevádzkové náklady vo výške 3.500,00 € sa nám darí skvalitňovať prácu s klientmi.

Stále rozširujeme pracovné činnosti v Tvorivých dielňach, v ktorých naši klienti pracujú s hlinou a vyrábajú ozdobné predmety z hliny, vyrábajú sviečky, ktoré ozdobujú servítkovou technikou, vyrábajú darčekové predmety, ako darčekové knihy, pohľadnice,  ozdobné  škatule, vence na dvere a okná a množstvo iných nápaditých darčekových predmetov.

Vytvorili sme aj Kultúrno-umeleckú skupinu, v ktorej si naši klienti pripravili kultúrny program, s ktorým sa zúčastnili  v júni 2016 podujatia na Spišskom salaši – už v poradí 6. Ročník „Krídiel túžby a ich spontánny country tanec a balet doslova očarili publikum.

Potvrdila sa stará pravda, že peniaze zjednodušujú život a aj v našom stacionári vďaka dotácii Mesta Poprad na prevádzkové náklady majú klienti kvalitnejší život.

Každému, kto týchto ľudí podporí, zostane v duši pocit šťastia a pokoja.

 

ZPMP Nádej v Poprade,

Francisciho 905/29,

O58 O1 Poprad

Telefon:  052/ 7721372

Mgr. Agnesa Zelená

Štatutár

V Poprade, 2.12.2016